Projekty > Infrastruktura > Výzkumná Infrastruktura v roce 2015 > Vysokoefektivní odparka

Vysokoefektivní odparka

Technologický princip

Objem solných (kapalných) koncentrátů lze snižovat v zásadě dvěma způsoby: zahušťováním nebo separací radiokontaminantů z majoritní neaktivní složky, kterou je kyselina boritá. Oba principy v zásadě vedou ke stejnému výsledku, tj. snížení objemu odpadu, který je ukládán do úložiště. Námi navrhované zařízení bude složit k výzkumu a vývoji v oblasti zahušťování kapalných radioaktivních a nebezpečných odpadů.

Účel zařízení

Odparka zahušťující vodné koncentráty do velmi vysokých solností (např. až 1600 g/l pro borátové systémy). Zahušťování radioaktivních koncentrátů, kapalných i semikapalných nebezpečných odpadů. Produktem bude zahuštěný koncentrát, který bude dále upravován pomocí následujících technologií (cementace, bitumenace, vitrifikace, MSO).

Typ zařízení

Vysokoefektivní odparka je cyklická odparka.

Popis zařízení

Technologické schéma vysokoefektivní odparky

Hlavní částí zařízení je tlaková nádoba, v níž bude probíhat samotné odpařování a jejíž kapacita bude taková, že bude optimálně splňovat ekonomicko-bezpečnostní parametry, tj. bude levný servis (tlakové zkoušky) a zároveň bude bezpečný provoz (kapacita mezi 1 a 10 litry). Teploty kapalných médií, které se budou v odparce zahušťovat budou i nad 200 °C. Tlaky do 100 atm.