Projekty > SUSEN – 2. fáze

SUSEN – 2. fáze

Projekt „Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze“ je součástí projektu „Udržitelná energetika (SUSEN)“ z programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ z programového období 1998 – 2013, navazuje na jeho první fázi realizovanou v letech 2012 – 2015. Jeho posláním je dokončit dodávky experimentálních technologických zařízení, které se nepodařilo dokončit v první fázi projektu „Udržitelná energetika“, a realizovat vědecko výzkumné práce vázané na tato experimentální technologická zařízení.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_15_008 pro Fázované projekty v prioritní ose 1 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293
Datum zahájení: 1. 1. 2016
Datum ukončení: 30. 6. 2017

Projekt je financovaný ze strukturálních fondů Evropské unie zaměřených na vyvážení ekonomické úrovně jednotlivých regionů. Projekt je součástí programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Odkazy:

OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

MŠMT ČR  http://www.msmt.cz/

Evropské fondy: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf

Evropská Unie  http://europa.eu/index_cs.htm